Postal Code Search
The Postal Code search engine provides a user friendly interface that will get you any postal code in the world. Use the alphabetic browse mode or simply type in the city you are looking for in the Postal Code search section.


Postal Code Search - Yemen

Postal Code for Yemen


The postal code of which is listed in our database is . Our records often include geographical coordinates of and it's corresponding postal code. In the result box below, you can find the postal code of and it's location on the map if we have the location information available. Every postal code is also located in a region or a district, in case we know the district or region of the city it will too be listed in the results. All kinds of additional information we have on may also be present such as geographical data, historical records or news about and in general.
Browse Postal Code by Country

Browse cities in Yemen
H̨amal H̨abl Hamadān H̨idābah H̨awrah Huzum
H̨aydān H̨anw H̨umrah Hayjān H̨imān H̨ayrān
H̱ašāmir H̱udaiš H̨abīl as-Sabt H̨ajar H̱alaq H̱ulal
H̨āfid H̱awlān Hijārah H̨unwab H̨abīl as-Sūq H̱ubzah
H̨addah H̨arad̨ H̱arāb as-Sanaf H̨ijrah H̨aşabān H̨uşn Mašmal
H̱idār H̨asy Ibn 'Alwān H̨ijjān Hakir H̱awfān H̱arfān
Hawb al-Waqī' H̱aywān H̱ubaj H̨addat Ghulays H̨aql al-Fārid H̱ayrān
H̨ayfān H̱awbar H̨asy Sālim H̱irbat Jarādah H̨ad̨rān H̨arāz
Hijrat Manqađah H̨īb Aşābih̨ H̨ankah Āl Mas'ūd H̨abīl ar-Raydah H̨ūr H̨adnān
H̱āšīm H̨imyar Hamat Sulaymān H̨uşn al-Maẖīr Hodeida H̨uşn az̨-Z̨ubaytīn
H̨āz H̨awrūr H̱urbat Abū Yābis H̱awah H̨awāt H̨ajafāt
H̨amar H̱irbat Afīq H̱alaqah H̨aram al-Marānah H̱udlān H̱ulāqah
H̱āw H̨amidah H̨uşūn Āl Šunān H̨ūṯ H̨arf Sufyān H̱amir
H̱ārif H̱adīr Hamdān H̨aţīb H̨abbān H̨arīb al-Qarāmiš
H̨arīb H̨ufāš H̨uşwayn H̨awf H̨āt Hālimayn
H̨abīl Jabr H̱arāb-al-Marāšī H̱abb waš-Ša'af Hazm-al-'Udayn H̨ubayš H̨ays
H̨ajjah H̱ayrān al-Muh̨arraq Hurayd̨ah Hidaybū Hajr aş-Şay'ar Hajr
H̱ūr Maksar H̱anfir Hajjah Hadramaut H̨adībū H̨alh̨alah
Hajdah H̨abīl Aswad H̨ammām Damt H̨asy al-Bulayh̨ H̨anid̨ H̨ansar
H̨arf as-Sādah H̨alh̨al H̨ammām 'Alī H̨abābah H̨aşwayn H̨urayd̨ah
H̱amr H̨abūr H̨ūth