Postal Code Search
The Postal Code search engine provides a user friendly interface that will get you any postal code in the world. Use the alphabetic browse mode or simply type in the city you are looking for in the Postal Code search section.


Postal Code Search - Peru

Postal Code for Peru


The postal code of which is listed in our database is . Our records often include geographical coordinates of and it's corresponding postal code. In the result box below, you can find the postal code of and it's location on the map if we have the location information available. Every postal code is also located in a region or a district, in case we know the district or region of the city it will too be listed in the results. All kinds of additional information we have on may also be present such as geographical data, historical records or news about and in general.
Browse Postal Code by Country

Browse cities in Peru
Yamakai Yamayakat Yanat Yangunga Yupicusa Yacupe
Yerba Buena Yambras Yambrasbamba Yurumarca Yunga Yana Caca
Yañaco Yanacucha Yashullca Yumal Yumpe Yutapina
Yurac Yacu Yaracyucu Yana Caspe Yerbabuena Yshmish Tranca Yunguilla
Yupsac Yagru Entsa Yuwi Entsa Yahuahua Yamakentsa Yantana Entsa
Yujakim Yumingkus Yutui Entsa Yuvintsa Yujagkin (Savientsa) Yutupis
Yomblon Yaulicachi Yumbite Yogimal Yungapampa Yeso Paraje
Yofsol Yanamonte Yuracyacu Yanaposo Yutiaco Yapeyu de Mashaco
Yalmal Yungasuyo Yungay Yamon Yanacancha Yupanapampa
Yanamache Yucyucpampa Yuracancha Yanacara Yahuash Yurayacu
Yanaucro Yatacancha Yahuarcocha Yanallojlla Yizcas Yanajirca
Yanayacu Yamor (Yamor Pueblo Nuevo) Yucupun Yacumuachanga Yanacocha Yanagarcu
Yurac Corral Yanalucma Yacu Hucrun Yana Rumi Yana Ututo Yanapaccha
Yanashallash Yaragcocha Yupana Yurac Rumi Yuraccocha Yuray Puquio
Yuncaca Yanapampa Yerpac Yuncur Yacu Ullumuc Yanahuanca
Yanama Yungar Yanahuarmi Yanapoma Yatur Yuragjacha
Yanabamba Yanamayo Yauya Yurac Ranra Yanacaca Chico Yanacaca Grande
Yautan Yantacon Yanac Yupan Yamtac Yurma
Yanahuran Yumarumi Yupran Yurac Allpa Yurac Cancha Yacunac
Yanacoshca Yuraconchi Yacuraca Yarush Yurac Conchi Yacuallca
Yanacranra Yaco Yanachuclla Yupash Yuraccancha Yacu Rajra
Yanacolpa Yayupampa Yanas Yacupashtac Yuncan Yurac Jirca
Yurayaco Yacya Yanagaga Yarmata Yacuraquinan Yaurish
Yura Yantag Yauyan Yanacaca Yanaparin Yanahuara
Yuco Yuracoto Yungaypampa Yuracpacha Yacup Yahuarpampa
Yuracmarca Yacurraquina Yayno Yacuraqui Yanash Yacupañahuin
Yacuraquina Yana Hallpa Yacancocha Yerba Santa Yanameco Yauri Pampa
Yucanra Yaqueria Yurajyacu Yuragyacu Yacupashtaj Yanacolpa Alto
Yegua Corral Yuncaj Yuraj Yacu Yacupacay Yahuarpata Yamyan
Yanahututo Yanacuncush Yanamarca Yurac Pacha Yanamito Yungay Pampa
Yurac Mache Yacucancha Yanamaray Yepish Anyilirca Yupac Yapacayan
Yuncajllo Yara Yachapa Yacupampa Yanahirca Yanamishi
Yurajyaco Yauyo Yaulli Yanarranra Yrcahuain Yanamachico
Yaca Yerbabuenayoc Yaurichu Yaritayoc Yayaorcco Yahuar Inca
Yaurecca Yuraccacca Yanamachay Yunca Alta Yanaposa Yanaccma
Yuncaybamba Yanayaco Yuracpacchi Yana Ccocha Yanaccapata Yanaccocha
Yllachayocc Yurac Yurac Yuraccpuquio Yanapata Yanaranccata Yuncaya
Yanacullo Yahuari Yoruma Yanacoma Yanaruna Yanaccollpa
Yuracyacco Yanahuaracco Yauri Yanaccacca Yanafause Ytaña
Yumire Yanaquillca Yupanacuy Yana Allpa Yaurihuasi Yuraccoral
Yuracmachay Yanamisa Yanaonccoy Yuraccrumi Yanaca Yoricocha
Yuraccyacu Yanaccolpa Yana Ccollpa Yanaranga Yanavilca Yanakaka
Yana Rumiyoc Yadquiri Yahua Yahua Yanahuaylla Yanqquechura Yarcahuclla
Yurac Mayo Yuricancha Yallpo Yanacca Yumacro Yarccapata
Yauriquilla Yanarico Yanaqullo Yumina Yumina Chico Yungas
Yaretane Yuraccasa Yarabamba Yanacota Viejo Yanacoto Chico Yura (Baños de Yura)
Yura Viejo Yolanda Yactapara Yuracranra Yuncachaca Yanyarina
Yanaorco Yauca Yanasanja Yani Yani Yanapuquio Yarjaloma
Yato Yacmes Yayan Yauriyaco Yanorcco Yaso
Yanacancha I Yanachanca Yanachanka Yanallocco I Yauyos Yongoma
Yurac Ccaca Yurachahuayco Yanaranna Yorac Yorac Yuracmocco Yanacoto
Yacoljane Yanitani Yauri Chuco Yana Cayco Yana Kaka Yurac Ccaja
Yuraccancha Imata Yurama Yana Cancha Yanajallpa Yanarana Yurac Ccahua
Yanangi Yanque Yungasura Yuracc Cancha Yanahuasi Yanananra
Yarague Yucraipiña Yuraccaca Yuracrumi Yurawi Yachanquillo
Yarahuanco Yañaqa Yanaquihua Yause Yanacanta Yumasca
Yarqui Yauchi Yanaya Yadmuro Yachau Yumare
Yurac Cruz Yuraq Pucrio Yanta Pallana Yutuccapina Yuracc Rumi Yacutincucc
Yllahuarancca Yurac Ccacca Yuracc Corral Yanahuanco Alto Yanahuanco Bajo Yanamilla
Yanahuanco Yanapiruro Yuracc Yuracc Yacucuica Yanarumi - Aqchapa Yuncapata
Yuraccera Yantapacha (San Pedro de Suyo Lambras) Yutacancha Yaruca Yanaqaqa Yarqaurquna
Yascata Yupipampa Yuraccyuracc Yuraq Cancha Yarjayuq Yutupuquio
Yanahuaccra Yawarccocha Yuracorral Yacto Yana Huaccra Yananyacc
Yatcu Yurarcancha Yanaqocha I Yapasqa Yawar Machay Yanahuacra
Yacuchpa Yanarumi Yanasraccay Yuraccjaja Yanawaccra Yaruri
Yanacuyo Yuraccraccay Yeguacancha Yanasacha Yanta Yanta Yanacorral
Yanaranra Yaqullqasa Yiriñan Yarpo Yana Orcco Yawar Ccocha
Yuraccucho Yanaorcco Yacoraquina Yana Soraccassa Yaraccancha Yuracc Ccasa
Yanasora Yacu Toccya Yana Ccacca Yana Ccocho Yana Machay Yana Occo
Yanama Ccasa Yarcca Huaccta Yoracc Corral Yulajacco Yurac Orccu Yurag Wisca
Yuraq Huayco Yerba Mala Yanarume Yerva Buena Yamalqui Yanahuecce
Yanapacha Yanarumipampa Yaurihuiri Compuerta Yuracc Cancha I Yuraccancha II Yuraccloma
Yuraccmarca Yuraccmocco Yuracc Aguada Yutupallana Yacotocyac Yana Ojo
Yana Paqcha Yana Ramra Yoraccoral Yotupuquio Yuracc Puncu Yuracc Qaqa
Yuracc Sancca Yuraq Rume Yuraq Rumi Yuraqmuqo Yucrane Yachana
Yaretamachay Yuraccsayana Yuracc Cucho Yoccalo Yoracchico Yorca
Yuracchuasi Yachapacucho Yuracc Casa Yllapata Yuraccorcco Yuracacco
Yorac Orcco Yaco Chincacc Yahuayro Yallori Yacutay Yuracc Urccucha
Yanamirca Yana Orqo Yanarurocc Yacupaca Yahuarpaccha Yaulilo
Yanaqui Yervacc Huaycco Yanaracca Yuraq Ccacca Yahuarccocha (Huaccalla) Yahuarccocha
Yanampampa Yanapaqcha Yanayana Yunca Rumi Yurina Yananaco Antiguo
Yananaco Nuevo Yun Yun Bajo Yunyun Alto Yanacancha Alta (Liriopampa) Yanacancha Baja Yanacancha Grande
Yanacanchilla Alta Yanacanchilla Baja Yanatotora Yerba Buena Alta Yerba Buena Chica Yerba Buena de Polloc
Yanamango Yanamanguito Yuracpirca Yumagual Alto Yumagual Bajo Yanaquero
Yanasamana Yagen Yanahuma Yerba Buena Baja Yungapata Yamse Ushum
Yanagara Yantayo Yaquil Yamaluc Yanocuna Yonque
Yacochingana Yaque Yaypon Yupian Yodon Yopadon
Yacancote Yacra Yamadon Yerba Santa Baja Yumal Potrero Yabilan
Yeton Yodoncito Yatahual Yonan Nuevo Yonan Viejo Yubed
Yapana Yube Yunchaco Yacancate Yacuchingana Yamapaccha
Yangachi Yatun Yslayaco Yerba Santa Alta Yanuyacu Yambolon
Yerma Yunguita Nueva Yucarica Yamakey Yandiluza Yararahue
Yamango Yenzerral Yuscapampa Yahuarmarca Yamalan Yurugalpa
Yaminchad Yaquichala Yanasara Yanayacu Alto Yanayacu Bajo Yauyucan
Yanamancha Yuto Yutupucjio Yungaqui Chico Yungaqui Grande Yaleapata
Yuncachimpa Yahuarmaqui Yanaccullo Yapay Yanama Centro Yanama Pampa
Yankaycalle Yupancca Yunca Yuncay Yanatile Yupanqui Yutho
Yaurichaca Yanacucho Pampa Yorac Kancha Yuncatira Yanaoca Yana Pucuto
Yanamuya Yayamari Yurac Mayu Yurac Viscachayoc Yanqui Yauricunca Pata- Tingabamba
Yauricunca- Tingabamba Yapupata Yarcapampa Yanamayu Yuracmayu Yuraqcancha
Yanamahuayco Yanamapata Yahuarmayo Yanapucro Yauri Yauri Yurencca
Yanahocjo Yavina Yurac Orcco Yurac Wasi Yanaocjo Yarkjañahui
Yuncaypata Yaulipata Yaccaso Yana Apacheta Yanasancca Yungarasi
Yapoyucco Yanacollpa (Allpacomana) Yauri (Espinar) Yucrapampa Yurackasa Yapituyo
Yauri Cunca Yapatera Yurac Huaca Yomentoato Yomentoni Margen Derecha Yomentoni Margen Izquierda
Yopocoriari Yoyato Yanamanchi Yanayaco Chico Yanayaco Grande Yuracmayo
Yanahurcco Yanantin Yebanashi Yurinaqui Yanan Huari Yanarumiyoc
Yavero Chico Yoquiri Yoyato Alto Yoyato Bajo Yoyato Centro Yanaurco
Yurac Rumiyoc Yauyacu Yuguiato Yuveni Yutari Yachipunco
Yarccacunca (Yarjucunca) Yaurisque Yaritayic Yaritayoq Yuractoruyoc Yupurqui
Yanaruma Yerbakunca Yahuasi Yurakccacca Yutto Yanamayo Chico
Yanamayo Grande Yanamayo Porvenir Yanapoza Yanamachayoc Yananpampa Yaucat
Yuracwasi Yanacancha 2 Yanacancha- 1 Yanahuasca Yanatturo Yanacancha Yuncahuaro
Yurac Cancha Incacancha Yurac Tiyana Yanañan Yupanacancha Yanan Pampa Yawarwata
Yaqtabamba Yuracrumiyoc Yaravilca Bajo Yahuarhuacca Yauriyoc Yanaconas
Yucay Yañacc Yutu- Puquio Yanaccara Yarccabamba Yarccaccasa
Yuyucha Yanachocce Yuraccpampa Yanaicocha Yunyaccasa Yunyapampa
Yananaco (Yanaco) Yanaututo Yuracccaballo Yuraccmachay Yuraccpata Yarccanpampa
Yachana Machay Yanaocco Yanasalla Yanawillca Yaroccahuasi Yacontay
Yallipahuasin Yana Senega Yaurilla Yutupahuanan Yahuarpuquio Yaputa
Yuracccancha Yuragaga Yuragasa Yanayarca Yanayarcca Yanayarcca II
Yaruqui Yuto Tocllana Yuracccocha Yagapata Yacuccpuquio Yan Sura
Yanacachi Yanama Chay Yuncaranra Yuraccorral Yallpuy Yauyipucro
Yaulipampa Yuracc Yuracc Huaycco Yaureccan Yanamachay Paltarumi Yalas Yakuhuanay
Yachacmarca Yacuanay Yacuy Yananaco Yaracha Yauricocha
Yurajrumi Yanaichu Yarcca Pampa Yaguillo Yanaslla Yanamachay Waccta
Yantahuarcuna Yuracc Orccon Yupayo Yanayaco (Santa Cruz de Yanayaco) Yauyopata Yuyuchacucho
Yaco Upiana Yanachacca Yanahuisca Yauli Yaranccalpa Yuraccquichca
Yacullutana Yurac Pucullo Yuracc Machay Yuracc Torre Yuraj Corral Yuraq Cerca
Yuraq Kancha Yuraq Machay Yutupucro Yuyo Yaroccassa Yurajaja
Yaracccacca Yunca Yuracc Ccacca Yuracc Kichka Yerbabuenayocc Yoquecancha
Yuto Pahuachina Yana Gocha Yaccua Yurac Quichca Yarccacancha Yurupata
Yaurihuanca Yacu Tucyac Yana Cocha Yacuhuany Yuraccallpa Yananyac
Yanaruri Yana Willca Yananpata Yanasiniga Yanagalan Yanapacho
Yorogsha Yuncura Yanalpa Yapac Yaurin Yurajpirca
Yacobamba Yoragrumi Yanay Yurag Ogsha Yanan Yanapacsac
Yanan Pampa Llampas Yantarragra Yanacachcas Yanuna Yuracocha Yuragcocha
Yacu Toma Yacu Upianan Yana Pacsag Yeso Tacanan Yuracyurac Yuragpuquio
Yurac Paccha Yacumarca Yanaragra Yanjar Yacujitanan Yanacasha
Yagawilca Yanashalas Yanag Yanama Chico Yanama Grande Yanapasa
Yurac Runi Yantacocha Yacuy Huarmi Yanacandado Yana Paccha Yurajcocha
Yaricocha Yanapajsaj Yucyo Yanagjirca Yacan Yarowilca
Yuracniyog Yacupunta Yacutoma Yacus Yuncash Yuyllo
Yanapagcha (Huajag) Yayuna Yervabuena Pampa Yarumayo Yanachuccho Yanan Cruz
Yalgoy Yalgui (Yalguy Pampa) Yana Galan Yanacocha Chico Yanacocha Grande Yanautoto
Yaruhuain Yun Calhuay Yupanaucro Yuraj Rumi Yacumali Yurag Huanca
Yanaycuro Yana Mito Yanashinga Yanatapta Yachacocha Yachasmarca
Yachasmarca Antiguo Yacumachay Yacupahuahuan Yagalhua Yalguypata Yanagalanan
Yanamaran (Yanarraman) Yanamuruy Yanaruco Yanashenga Yarchogo Yorag Ucush
Yoragyacu Yupana Punta Yuragasha Yuragcucho Yuraj Pata Yacusisa
Yurimaguas Yanajanca Yamos Yurajmaray Yana Rangra Yurajpaccha
Yanano Yoichopampa Yanapozo Yanapa Yuragmarca (Rodeo) Yuragmarca Alta
Yanayaquillo Yuyapichis Yachas Yanacacho Yanarragra Yanatininan
Yaruhuayin Yarac Yacu Yuncahuarmi Yoraj Punta Yachapacos Yunguillo
Yupanacucho Yapachacog Yauritambo Yaurmarca Yataco Yurascancha
Yajasi Yanquiza Yunama Chico Yunama Grande Yactacha Yarasca
Yanesha Baja Yanesha Villa Maria Yaroni Yapaz Alto Yapaz Bajo Yanango
Yanahulo (San Antonio) Yunguinayo Yauringa Yanamuclo Yaurichuco Yacsali
Yulaciaca Yanayana Nueva Yanayana Vieja Yampo Pamapa Yacuto Mantaro Anexo Yungor
Yanahuachay Yanallpa Yanaucsha Yulacorral Yanachacra Yanacumo
Yarus Julcan (Villa la Plata) Yananya Yanamina Yanasmayo Yaulinos Yacuchaqui
Yuragaya Yacyan Yanahuaylan Yanahurco Yanapalpa Yupaneyoc
Yaculcancha Yanachalwa Yarhuaycoto Yllu Yulagcancha Yuraccuran
Yapac Marca Yaquin Yungul Yurag Huaro Yuraocsha Yurini
Yuncan Vado Yurinipanco Yabachia Yaniro (Yaviro) Yungor Pampa Yavirironi
Yanasita Yawar Cocha Yanacanto (Cuchimarca) Yanapuquio (Santa Rosa de Yanapuquio) Yauman Pata Yalljuypata
Yanec Yaroca Yanayalin Yurajcancha Yurajpuquio Yacuhuasi
Yanacollpa Yacupoma Yana Alpa Yuraccchupa Yana Gotunan Yana Shala
Yana Siniga Yuracchaba Yurayyacuy Yanta Cancha Yanac Pacha Yamchillo
Yalen Yuracrumy Yamobamba Yacat Yagon Yacuñahui
Yargo Yapianayo Yamuyanga Yanarangra Yanavaca Yacopampa
Yaman Yanapalpa (Yanalpa) Yilomas Yumi Yumi Yerba Verde Yacuanguna
Yanivilca Yaipon Yaculchique Alto Yalcuchique Yencala Boggiano Yencala Boggiano Garbanzal
Yencala Boggiano Guayabo Yencala Leon el Huabo Yencala Leon I Yencala Leon II (Cascajo) Yencala Leon 1 Yocape
Yausaque Yuntumpampa Yuntin Yana Corral Yanamacancha Yuragcancha
Yacupianan Yacutingo Yacuyoc Yanahoco Yanaoco Yanasaga
Yahuarpince Yupacna Yarhuaca Yaruran Yunca Rrumi Yuracpampa
Yuracsaga Yapan Atic - Pampa Vinchez Yaname Yerhua Carpo Yuncumo Yane
Yanatunan Yapacocha Yangas Yancao Yunguy Yaguay
Yauliyacu Yurgamito Yayama Yasabiri Yamate Yanaseri
Yacupiana Yanahuaco Yascancha Yucamuni Yuhuambre Yuraschanca
Yambraca Yanayante Yanatupe Yanamaqui Yanamaqui Alto Yumpo
Yuquiyauya Yoncoca Chico Yoncoca Grande Yacanca Panhuay Yachapacog Yanuco
Yaru Yaruchinchan (San Pedro Yaruchinchan) Yau Yau Yurac Shala Yuzuriha Yanaholo
Yanasqui Yanco Yara Huain Yarihuatun Yarocoyan Yarucalla
Yaruchinchan Yurag Corral Yacait Yanapchacan Yacapite Yaulia
Yuca Yuismarca Yuncañin Yanashalla Yaracmayo Yungalla
Yangaspalma Yananpe Yanajaja Yepan Huasi Yuncaypara Yauyinazo
Yupanca Yacanhuana Yupay Yanachaja Yuracpunco Yuracsayhua
Yonan Yahuar Huaca Yaseca Yahuar Yampik Yanum
Yamakay Yankuntich Yankunza Yarina Yahuas Yahuma I Zona
Yahuma II Zona Yahuma Callaru (2 de Mayo) Yanayacu de Bombonaje Yarinacocha Yacapana I Zona Yacapana II Zona
Yanayacu IV Zona Yanamono I Zona Yanayacu Timicuro Yanomono II Zona Yahuas del Tipishca Yarina Isla
Yurac Yacu Altura Yarana Yabuyanos Yarina Llacta Yanallpa (Santa Cruz de Yanallpa) Yura Cocha
Yahuarango Yomibato Yunguyo Yanamuri Yuracjcancha Yuraj Huayco
Yarapampa Yanapuquio Chico Yaragua Yuraclloxina Yoxina Yurac Casa
Yacas Yalaque Yaral Yaralcito Yacuchaya Yalagua
Yaribaya Yurac Kancha Yaral - Florida Yoccollo Yuhinto Yojo
Yahuay Yaracachi Yaravico Yacango Yacango Bajo Yarane
Yarivavo Yanahuayran Yanatambon Yanamachay 2 Yanamachay 3 Yurag Rumi
Yactapampa Yanaguayran Yanahuayran Pampa Yanaquiyo Yarichagua Yupahuanca
Yuracchaga Yurag Yurag Yana Mina Yanaciniga Yanaisho Yanapununan
Yanaquio Yanarumis Yarupa Yegabado Yoragaga Yoragcancha
Yoraycocha Yumpac Yumpag Yurak Jalganan Yulitunqui Yamushimas
Yesu Yuncullmas Yana Mate Yuragloma Yanaogsha Yantacancha
Yumpaccucho Yunpag Yup- Na Yargocancha Yargochacan Yuracmito
Yarhuay Yacuyniyoc Yarusyacan Yana Rrumi Grande Yanaseniga Yanatambo
Yuracgaga Yurajchaga Yurajhuanca Yanachaga Yuragmito Yuragogsha
Yurajbereta Yanahogo Yoclla Yoragasha Yurajmarca Yacucate
Yanchala Yungo Yapiay Yapango Alto Yapango Bajo Yerbas Buenas
Yumbe Yumbe de Changra Yahuanduz Yagaraja Yagupampa Yahuangate
Yatama Yipta Yangua Yecala Yescas Yacila
Yapato Yaranche Yucajachi Yucno Cruz Pata Yuxno Yanico Cuturi
Yacchata Flozzani Yajchata Yocamalla Central Yaputira Yaurifina (Catuyo Chico) Yuncamayo
Yanaspata Yurac Uno Yanapugio Yorac Cancha Yuracpaccha Yuncapampa
Yauricancha Yuracuno Yanamayo Nujununta Yayani Yorohoco A Yorohoco B
Yacango Garcia Yacango Jachampsta Yacari Tisñachuro Yacari Tuntachahui Yopiura Yungayungani
Yauri Chambi Yanuyo Yarihuani Yacango Central Yaurima Yunguta
Yurucachi Yajacircatuyo Yasi Ramirez Yapu Pallca Pampa Yapupampa Yocahue
Yucallamarca Yuntamury Yancachaclla Yarata Aquicuyo Yaurincaña Yllakullani
Yuragiya Yana Aja Yana Salla Yanaccaca Yaretani Yaritani
Yoraccacanca Yoraqcancha Yunca Pirwari Yuncacancha Yungarasi Bajo Yuracccacca
Yanaja Yapuyo Yauriquina Yaurijani Yurachuayco Yurajccacca
Yananiphiña Yunccaccarcca Yujapuquio Yurajqaqa Yscajaa Cascaria Yanamure
Yanaque Amaya Yunguyo Cucho Yanamocco Yapura Yocata Yana Mocco Chuño Mocco
Yasin Yupile Yanalaccaya Yarani Yanico Rumini Yurac Chupa Ccacapunco
Yuracchupa (Yuracmocco) Yanamani Yuraccocha Jachoco Yurananta Yanapuso Yachocota
Yapuscachi Yocara Ilo Ilo Yanachupa Yanamoco Chijipata Yanquecucho Yanquihuasa I
Yanquihuasa- Caragache Yocara Yanacocha Titan Yanamayo Santa Rosa Yahuarjani Yunali
Yurajmayo Yucayucani Yahuarmita Yanahuaya Yampupata Huencalla Yanistipampa
Yokaya Yacachi Yajahirama Yanapata Central Yaurinaza Yanchama
Yumbatos Yurilamas Yamute Yarao Yantalo Yarinal
Yorongos Yacucatina Yucal Ex Huacamayo Yaitipiñe Yarama Yucamani
Yungani Yarahuay Yarascay Yungane Yalata Yabroco
Ysuria Yucanillo